Eating out in Beijing
28 Jun 2007 by JR
Here are some tips on where to refuel between Olympic events this summer, listed by speciality. See also Nick's article Made in China's capital.

ROAST DUCK RESTAURANTS
 
Da Dong Roast Duck (#1)
Building 3, Tuanjiehu Beikou,
Dongsanhuan Rd, southeast corner of Changhong Bridge,
Chaoyang District
(8610) 6582-2892, 6582-4003   (low-fat duck available; popular with locals)
 
Da Dong Roast Duck (#2)
#22 Dongsishitiao,
Dongcheng District
5169-0328,5169-0329
 
Bianyifang Roast Duck Restaurant
2 Chongwenmenwai St, Hademen Hotel,
Chongwen District
(8610) 6712-0505   (traditional Menlu cooking method; deep fried chili-salt sardines)
 
Jingcai Roasted Duck
223 Wangfujing Ave, Dongcheng District
(8610) 6523-0483   (wine bar, non-smoking area)
 
Li Kang
Gonti Nanlu, Chaoyang District
(8610) 6552-3818
Building 5, Songyu Dongli, Chaoyang District
(8610) 8737-2687   (home delivery)
 
Liqun Roast Duck Restaurant
11 Beixiangfeng Huton, Zhengyi Road, Qianmendong Street
(traditional huton environment)
 
Liu’s Cuisine
Meishuguandongjie, Dongcheng District
(8610) 6400-5912   (courtyard house restaurant)
 
Made in China
1 East Changan Ave, Beijing Oriental Plaza,
Grand Hyatt Beijing
(8610) 8518-1234   (salt & pepper duck bones)
 
FIRE POT RESTAURANTS
 
Chama Gudao
3/F, Soho New Town Block D, #88 Jiangguo Lu
8610-8580-4286

Manfulou
#38 Di'an Mennei Jie
6403-0992, 6405-3088
 
BEIJING CUISINE
 
Chama Gudao
3/F, Soho New Town Block D, #88 Jiangguo Lu
8610-8580-4286
 
Red Capital Club
#68 Dongsi Jiutiao
Dong Cheng District, Beijing
8401-6152, 8401-8886 (reservation);   (courtyard house with wine cellar)
 
            Xiangmanlou
19 Xinyuan Xili Zhong St, Chaoyang District
Grand Hyatt Beijing
(8610) 6460-6711
 
Tian Di Yi Jia
140 Nan Chi Zi Street,
      
            SICHUAN CUISINE
            The Sichuan Governmental Canteen   
          东城区建国门内大街贡院头条5  [address in Mandarin]
          No 5 Gongyuan Alley,
          off Jianguomen Nei Street

          (8610) 6512 2277
 

 
WESTERN
 
The Courtyard
95 Donghuamen Avenue
Beijing, 100006, China
6526-8883 (t); 6526-8880 (f)

Salt
Jiang Ti Xi Lu, West of Rosedale Hotel,
Lido Area, Chaoyang District, Beijing
6437-8457, 6437-4893
www.saltrestaurentbeijing.com
 
The Lan Club
www.lanbeijing.com