Melnik 55

Synonym for Ranna Melnishka Losa (Early Melnik).