Alpha Estate, Turtles Vineyard Malagousia 2021 PGI Florina