Abbott Claim, X Omni Chardonnay 2017 Eola-Amity Hills