Alpha Estate, Turtles Vineyard Malagousia 2015 PGI Florina