Alpha Estate, Turtles Vineyard Malagousia 2016 PGI Florina