Alpha Estate, Turtles Vineyard Malagousia 2018 PGI Florina